REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEPMEDYCZNY24.NET

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Karol Wojtczak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KAR-MED Usługi Ratownictwa Medycznego, NIP: 9562131367, REGON: 340277600, ul. Bażantowa 1, 87-100 Toruń jest właścicielem serwisu internetowego i sklepu internetowego, zwanego dalej sklepmedyczny24.

2.Oficjalna strona sklepu internetowego sklepmedyczny24.net znajduje się na pod adresem www.sklepmedyczny24.net

3.Ofertą handlową sklepu internetowego sklepmedyczny24.net objęte są artykuły zamieszczone na stronie Internetowej sklepu.

4.Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

a)Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

b) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej,

c)Klient - podmiot składający zamówienie w KAR-MED za pośrednictwem sklepu internetowego sklepmedyczny24.net, poprzez wiadomość elektroniczną e-mail, za pośrednictwem formularza.

d)Towar - wszelkie produkty, które Klient może nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego sklepmedyczny24.net, poprzez wiadomość elektroniczną e-mail, za pośrednictwem formularza.

e)Rejestracja – proces zakładania konta przez Klienta w serwisie internetowym sklepmedyczny24.net., wiążący się z podaniem danych osobowych,

f)Dzień roboczy - czas od 08:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest rejestracja Klienta w serwisie internetowym sklepmedyczny24.net poprzez wypełnienie formularza z danymi niezbędnymi do realizacji zamówień.

2.Poprzez rejestrację w serwisie internetowym sklepmedyczny24.net:

a)Klient oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść,

b)Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

3.Poprzez podanie adresu e-mail w formularzu, Klient wyraża zgodę na prowadzenie korespondencji handlowej drogą elektroniczną.

4.Dopuszcza się dokonywanie zakupów w sklepie internetowym sklep poprzez:

a) złożenie zamówienia poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej sklepmedyczny24.net.

5.Zamówienia złożone po godzinie 15:00 oraz w  soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym do godziny 11:00.

6.Brak możliwości kontaktu z Klientem w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. Niniejszy zapis nie dotyczy konsumentów.

7.KAR-MED potwierdzi przyjęcie zamówienia drogą mailową, w ciągu 24 godzin od chwili jego otrzymania.

8.Zamówienia składane tego samego dnia do godziny 0:00 uznawane są za jedno zamówienie.

9.Klient może odwołać zamówienie do czasu otrzymania potwierdzenia jego przyjęcia, bez zgody KAR-MED, a za zgodą KAR-MED do czasu realizacji zamówienia, tj. wysłania Towaru do Klienta. Niniejszy zapis nie dotyczy konsumentów.

10. W przypadku potwierdzonego przez KAR-MED anulowania zamówienia nie dochodzi do zakupu w rozumieniu niniejszego regulaminu.

11.W przypadku stwierdzenia niemożliwości realizacji zamówienia, KAR-MED poinformuje o tym fakcie Klienta oraz ustali z nim dalszy proces realizacji zamówienia.

12.KAR-MED zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji zamówienia w przypadku trwałej niedostępności zamówionego Towaru u producenta lub innych dostawców.§ 3. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA TOWAR

1.Dopuszczalne są następujące formy płatności:

a) gotówką przy odbiorze Towaru (u kuriera )

2.Koszt transportu Towaru pokrywany jest przez:

a) Klienta – dla zamówień o łącznej wartości do 450,00 zł brutto, lub bez ograniczeń kwotowych poza granicami kraju.

b) KAR-MED – dla zamówień na terenie Polski o łącznej wartości powyżej 450,01 zł brutto,

3. Opłata za przesyłkę, którą pokrywa Klient, wyliczona jest na podstawie wagi zamówionego Towaru i odległości do miejsca dostawy.

4.Dodatkowe koszty transportu, powstałe z winy Klienta, pokrywa Klient.

5.Wraz z dostawą Towaru Klient otrzymuje fakturę VAT.

6.KAR-MED zastrzega sobie prawo zmiany asortymentu i cen Towaru.

7.Ceną wiążącą dla Klienta jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

8.W przypadku zamówień realizowanych z datą późniejszą niż bieżąca (zamówienie oczekujące) na zamówione Towary będą obowiązywać ceny z dnia realizacji zamówienia.

9.Ceny Towaru wyrażone są w walucie polskiej, w wartości netto, do której doliczany jest podatek VAT według właściwej stawki, określonej obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

10. Ceny Towarów podane na stronie sklepmedyczny24 mają zastosowanie wyłącznie dla Klientów dokonujących zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 4. DOSTAWA TOWARU

1. Zamówiony Towar jest dostarczany do Klienta za pośrednictwem firmy spedycyjnej wybranej przez KAR-MED.

2.Klient ma prawo wyboru firmy spedycyjnej, z którą KAR-MED nie ma zawartej umowy o świadczeniu usług spedycyjnych, o ile zobowiąże się pokryć koszty takiej usługi. W takiej sytuacji Klient zobowiązany jest osobiście zlecić takiej firmie spedycyjnej odbiór Towaru z siedziby KAR-MED po ustaleniu terminu odbioru. Niniejszy punkt nie dotyczy konsumentów.

3.Towar dostarczany jest na adres Klienta, wskazany w formularzu zamówienia.

4.Dla zamówień złożonych do godz. 15.00, których realizacja nie napotyka żadnych przeszkód:

a) w przypadku przedpłaty, wysyłka Towaru nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu pełnej wpłaty na rachunku bankowym KAR-MED, nie później niż w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty.

5. W przypadku wydłużenia czasu realizacji zamówienia KAR-MED nie ponosi odpowiedzialności za straty Klienta powstałe w wyniku realizacji zamówienia w terminie późniejszym niż następnego dnia roboczego. Niniejszy zapis nie dotyczy konsumentów.

6. W sytuacji, gdy Klient nie może odebrać przesyłki w dowolnym terminie, powinien wskazać w zamówieniu dogodny dzień i godzinę odbioru Towaru.

7.W przypadku niemożności dostarczenia Towaru w terminach wskazanych w niniejszym paragrafie, uzgadniany jest z  Klientem indywidualny czas realizacji.

8.Klient ma prawo odebrać zamówiony Towar osobiście. Odbiór Towaru przez Klienta z magazynu KAR-MED możliwy jest w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z KAR-MED daty i godziny odbioru.§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.Klient zobowiązany jest sprawdzić i przeliczyć Towar w obecności pracownika magazynu KAR-MED lub przedstawiciela firmy spedycyjnej. Reklamacje związane z brakami w Towarze będą rozpatrywane przez KAR-MED wyłącznie na podstawie protokołu sporządzonego z przedstawicielem firmy spedycyjnej.

2.Za braki w Towarze, które zostaną stwierdzone bez obecności pracownika magazynu KAR-MED lub przedstawiciela firmy spedycyjnej KAR-MED nie ponosi odpowiedzialności.

3.W umowach zawieranych z przedsiębiorcami wyłączone są uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru (art. 558 § 1 kc ).

4.Na Towary znajdujące się w ofercie sklepu internetowego sklepmedyczny24.net udziela się gwarancji w rozumieniu art.577 k.c., o ile zostało to wyraźnie podane w informacji o danym Towarze.

5.Postanowienia niniejszego paragrafu nie znajdują zastosowania wobec konsumentów.§ 6. TAJEMNICA HANDLOWA

1.Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez KAR-MED wyłącznie w  celach realizacji złożonego zamówienia i w celach marketingowych KAR-MED.

2. KAR-MED nie ma prawa udostępniania danych osobowych Klienta osobom trzecim.

3.Przechowywane dane Klienta mogą w każdej chwili zostać mu udostępnione do wglądu, mogą być również przez niego zmieniane lub usuwane.

4.Na pisemne żądanie Klienta KAR-MED zobowiązany jest do usunięcia jego danych osobowych ze zbioru danych KAR-MED.§ 7. SERWIS INTERNETOWY

1.W celu skorzystania ze sklepu internetowego sklepmedyczny24 Klient otrzymuje login i hasło, które generowane są automatycznie z chwilą rejestracji Klienta w serwisie internetowym.§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Sprzedaż Towarów odbywa się w pełnych opakowaniach.

2.Dla zamówień na Towar, który nie jest dostępny w magazynie w dniu składania zamówienia (zamówienia oczekujące), data złożenia zamówienia jest datą realizacji takiego zamówienia.

3.Klient zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkowania, załączoną w formie pisemnej do Towaru oraz przekazać ją użytkownikowi Towaru.

4.Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym sposób i zasady składania zamówień.

5.KAR-MED zastrzega sobie prawo do zmian w treści Regulaminu w każdym czasie. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jest związany jego postanowieniami. Do zamówień złożonych przed momentem wejścia w życie zmian w Regulaminie mają zastosowanie dotychczasowe zapisy Regulaminu.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji, w której jest ono niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone i usunięte,a w pozostałym zakresie warunki niniejszego Regulaminu obowiązują i pozostają w mocy i są nadal wiążące i wykonalne.

7.Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2016r. do odwołania.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.